In 2019 werden de volgende thema’s behandeld:

  • Modelverslag over de geconsolideerde jaarrekening van de politieke partij
  • Redactie ontwerpmededeling Vlaamse Codex Overheidsfinanciën;
  • Monitoring van de evolutie op het vlak van overheidsboekhouding op niveau van de diverse bestuurlijke niveaus;
  • Aanwezigheid in diverse overlegorganen (stuurgroep single audit, hoger onderwijs, enz.);
  • Nieuwe modellen van aanbestedingsdocumenten;
  • Overleg met de Voorzitter van het Rekenhof;
  • Interpretatie van artikel 93/1 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat.