• Update van het handboek ISQC 1 (gepubliceerd op de ICCI-website)
  • Update van de KMO-pagina van de website van het IBR, met inbegrip van het platform waardering en overdracht
  • Deelname aan de redactie van de brochure “De bedrijfsrevisor: een vertrouwenspartner voor iedereen”
  • Publicatie van de tool “Bepaling van materialiteit”
  • Proportionele toepassing (“scalability”)

 

 

Update van het handboek ISQC 1

De werkgroep ISA en ISQC 1 heeft het handboek intern kwaliteitsbeheersingssysteem (ISQC 1 en wet van 7 december 2016) bijgewerkt. Deze update werd op 26 november 2019 gepubliceerd op de ICCI-website onder de rubriek publicaties/modeldocumenten en is bedoeld om rekening te houden met:

  • advies 2019/04 van het IBR: ISQC 1 en wet van 7 december 2016: opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling en monitoring van het intern kwaliteitsbeheersingssysteem: heeft vooral een impact op de sole practitioner, om te verduidelijken dat de verantwoordelijke van het monitoringsproces geen bedrijfsrevisor hoeft te zijn, maar dat de Raad van het IBR dit wel aanbeveelt;
  • de standpunten en beslissingen genomen door het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren met betrekking tot ISQC 1;
  • wijzigingen in de antiwitwaswetgeving (aanpassing van de norm met betrekking tot de wet van 18 september 2017 betreffende anti-witwassen (die lopende was op het ogenblik van de publicatie van dit handboek) en publicatie in 2019 van de handleiding interne procedures inzake antiwitwassen): schrapping van het hoofdstuk met betrekking tot de antiwitwaswetgeving en verwijzing naar het handboek met interne procedures met betrekking tot de antiwitwaswetgeving, aanpassing van de referenties en de tekst waar nodig;
  • het Wetboek van vennootschappen en verenigingen: verwijzingen naar het WVV werden toegevoegd naast de verwijzingen naar het W. Venn.; en
  • opmerkingen ontvangen van bedrijfsrevisoren.

 

Update van de website van het IBR

Op de nieuwe website van het IBR werd een specifieke webpagina gecreëerd met tools voor KMO’s die door de kantoren kunnen worden gebruikt.

 

Op verzoek van de Raad van het IBR heeft de Commissie SME-SMP haar input gegeven over elementen van de IBR-website die voor verbetering vatbaar zijn voor wat betreft het opzoeken en de zichtbaarheid van de documentatie die aan bedrijfsrevisoren ter beschikking wordt gesteld.

 

Brochure

De leden van de Commissie SME/SMP hebben hun medewerking verleend aan de redactie van de brochure “De bedrijfsrevisor: een vertrouwenspartner voor iedereen” die werd verspreid ter gelegenheid van de Dag van het revisoraat die plaats vond op 28 november 2019.

 

Het was de bedoeling om de toegevoegde waarde van de bedrijfsrevisor te beklemtonen en aan de klanten te tonen dat de taken van de bedrijfsrevisor zich niet beperken tot de wettelijke controle van de rekeningen, maar dat ze ook talrijke andere opdrachten kunnen uitvoeren en adviezen op maat kunnen verstrekken.

 

Publicatie van de tool “Bepaling van materialiteit”

In het kader van de uitwerking van een aantal tools gericht op het verstrekken van richtlijnen aan de bedrijfsrevisor en het vergemakkelijken van de implementatie van efficiënte ISA-audits binnen de bedrijfsrevisorenkantoren, heeft de werkgroep “ISA en ISQC 1” een nieuwe tool ontwikkeld om te helpen bij het bepalen van de materialiteit. De tool “Bepaling van materialiteit” werd als eerste tool van de reeks gepubliceerd op de website van het ICCI; de andere tools zullen worden opgenomen in de loop van 2020. 

 

Internationale contacten

De leden van de Commissie SME/SMP volgen de internationale ontwikkelingen, zowel binnen de IFAC (SMP Committee) als binnen Accountancy Europe en beantwoorden vragenlijsten uitgaande van deze organisaties. 

 

Evolutie van de Belgische markt

De leden van de Commissie SME/SMP volgen de impact van de wijzigingen van de Belgische regelgeving op de KMO’s (SMEs) en kleine en middelgrote bedrijfsrevisorenkantoren (SMPs ) op,  meer bepaald inzake de strijd tegen het witwassen van geld en inzake de specifieke opdrachten. 

 

Proportionele toepassing (“scalability”)

De commissie SME/SMP bespreekt thema’s rond scalability van de ISA’s bij de audit en de kwaliteitscontrole van het College zodat er tools kunnen worden uitgewerkt die de scalability ten goede komen.