De Norm permanente vorming die heden van kracht is dateert uit 2007 en moet herzien worden in functie van onder meer de technische evoluties op het vlak van vorming en van regelmatig weerkerende kritieken. Binnen de Commissie vorming werd een werkgroep ad hoc opgericht, samengesteld uit bedrijfsrevisoren van kantoren van uiteenlopende grootte. Deze werkgroep vergaderde drie keer en formuleerde een voorstel dat werd onderzocht en goedgekeurd door de Commissie vorming; dit voorstel werd herzien door de Commissie normen. Deze werkzaamheden leidden begin 2020 tot de toelichting van dit voorstel van nieuwe Norm van permanente vorming voor de Raad en zal het gebruikelijke goedkeuringstraject volgen.