Inwerkingtreding van de norm inzake de nieuwe en herziene ISA’s in België en de bijkomende norm (herzien in 2018), alsook de norm inzake de gedeelde controle- en beoordelingsopdrachten bij KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen

 

Op 12 maart 2019 werden de berichten tot goedkeuring van deze drie normen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 

De aldus geldende normen kunnen geraadpleegd worden op de website van het IBR: https://www.ibr-ire.be/nl/regelgeving-en-publicaties/normen-en-aanbevelingen/normen.

 

Algemene norm van toepassing op alle opdrachten toevertrouwd aan de bedrijfsrevisor

Hoewel er voor bepaalde opdrachten specifieke normen voor de beroepsuitoefening bestaan, bestaat er geen algemene norm die van toepassing is op alle opdrachten toevertrouwd aan een bedrijfsrevisor. De Raad acht het in het algemeen belang dat er voor elke opdracht uitgevoerd door een bedrijfsrevisor een norm bestaat die de door de beroepsbeoefenaar na te leven minimumvereisten aangeeft. Daarom heeft de Raad van het IBR van 1 maart tot 30 april 2019 een openbare raadpleging omtrent dit ontwerp van norm georganiseerd. 

Dit ontwerp van norm ligt nu ter goedkeuring voor bij de Hoge Raad voor de Economische Beroepen (HREB) en de minister van Economie. De norm treedt in werking na publicatie van het bericht tot goedkeuring in het Belgisch Staatsblad.

 

Bijkomende norm bij de in België van toepassing zijnde ISA’s (herziene versie 2020)

Met de invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV), diende de bijkomende norm (herzien in 2018) bij de in België van toepassing zijnde ISA’s – Het commissarisverslag in het kader van een wettelijke controle van de (geconsolideerde) jaarrekening en andere aspecten met betrekking tot de opdracht van de commissaris – herzien te worden. 

De bijkomende norm (herziene versie 2020) zal, zodra het bericht tot goedkeuring in het Belgisch Staatsblad is verschenen, in eerste instantie van toepassing zijn op het verslag dat de commissaris dient te richten aan de algemene vergadering van de gecontroleerde entiteit, overeenkomstig de artikelen 3:75 en 3:80 van het WVV, de Verordening (EU) Nr. 537/2014 en de ISA’s. In de bijlagen van de bijkomende norm (herziene versie 2020) worden diverse modelverslagen opgenomen.

De openbare raadpleging omtrent het ontwerp van norm heeft plaatsgevonden van 20 december 2019 tot en met 31 januari 2020. Het ontwerp kan geraadpleegd worden op de website van het IBR: https://www.ibr-ire.be/nl/regelgeving-en-publicaties/normen-en-aanbevelingen/normen/norm-detail-page-nl/bijkomende-norm-isa-s (onder “lopende consultatie”).

 

Norm inzake de toepassing van de ISAE- en ISRS-standaarden in België

De openbare raadpleging omtrent dit ontwerp van norm liep van 2 september tot 31 oktober 2019. Er werden hierop twee reacties ontvangen. 

Gezien de reacties ontvangen tijdens de openbare raadpleging, heeft de Raad van het IBR eind 2019 besloten om de goedkeuringsprocedure op dit ogenblik op te schorten.

 

Norm inzake de antiwitwaswetgeving

Ten gevolge van de intrekking van de wet van 11 januari 1993 door de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, werd een bijwerking van de norm voorgesteld. Deze werd opgesteld op grond van een gemeenschappelijk reglement uitgewerkt door de Instituten van de drie economische cijferberoepen (IBR-IAB-BIBF).

Een vraag tot goedkeuring is ingediend bij de Hoge Raad voor de Economische Beroepen (HREB) en de minister van Economie. Het ontwerp van norm is beschikbaar op de website van het IBR: https://www.ibr-ire.be/nl/regelgeving-en-publicaties/normen-en-aanbevelingen/normen/norm-detail-page-nl/anti-witwas.

 

Norm inzake de opdrachten van de bedrijfsrevisor bij entiteiten van onderlinge bijstand

Naar aanleiding van het verslag van het Rekenhof van 12 september 2018 inzake de controle op de ziekenfondsen, waarin onder meer aandacht wordt besteed aan de tussenkomst van de erkende bedrijfsrevisoren bij de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, heeft Hoge Raad voor de Economische Beroepen (HREB) bij schrijven van 24 juni 2019 gebruik gemaakt van het injunctierecht waarover hij beschikt krachtens artikel 31, §3 van de wet van 7 december 2016.

In overleg met de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen (CDZ) is de werkgroep mutualiteiten aan de slag gegaan om een ontwerp van norm inzake de opdrachten van de erkende bedrijfsrevisoren bij de entiteiten van onderlinge bijstand uit te werken. Dit ontwerp zal begin 2020 voorgelegd worden aan de Raad van het IBR met het oog op het lanceren van de openbare raadpleging.