Administratie

De Stagecommissie heeft in 2019 tien keer vergaderd. De administratieve topics die maandelijks terugkeren op de dagorde hebben hoofdzakelijk betrekking op de aanvragen tot opschorting van de stage, veranderingen van stagemeester, hernemingen van de stage en administratieve schrappingen.

 

Sinds de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 17 augustus 2018 betreffende de toegang tot het beroep van bedrijfsrevisor kan de Stagecommissie afwijkingen toestaan met betrekking tot het maximum aantal stagiairs per stagemeester (dat vastligt op drie en mits de indiening van een gemotiveerd verzoek kan worden verhoogd naar vijf). De Stagecommissie heeft in 2019 vijf verzoeken tot afwijking ontvangen en toegestaan, waarbij de volgende motiveringen werden aangehaald : 

 

  • De stagemeester heeft nog een stagiair onder zijn toezicht die geslaagd is voor het bekwaamheidsexamen en die in afwachting is van de eedaflegging. Gedurende deze overgangsperiode wenst de stagemeester reeds een bijkomende stagiair op te leiden (4x). 
  • Het netwerk waarbinnen de stagiair en de stagemeester werkzaam zijn, beschikt over voldoende revisorale activiteiten om meer stagiairs op te leiden (dit blijkt ook uit de jaarlijkse cartografie) (1x). 

 

Toekenning van vrijstellingen aan de houders van een professionele bachelor

Sinds de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 17 augustus 2018 betreffende de toegang tot het beroep van bedrijfsrevisor kan de Stagecommissie vrijstellingen verlenen op basis van cursussen die werden gevolgd tijdens een professionele bacheloropleiding. Een dertigtal kandidaat-stagiairs heeft in 2019 een aanvraag ingediend voor de erkenning van zijn / haar professionele bachelorvakken. De ontvangen aanvragen hadden bijna uitsluitend betrekking op professionele bachelors in het bedrijfsmanagement, optie accountancy-fiscaliteit. De Stagecommissie is in 2019 gestart met de inhoudelijke analyse van de ingediende professionele bachelorcursussen en het aanvullen van de reeds bestaande databank. 10 nieuwe onderwijsinstellingen werden in dat opzicht toegevoegd aan de databank. 

 

Vormingsactiviteiten

De Stagecommissie organiseert jaarlijks een reeks vrijblijvende stageseminaries die de voorbereiding vormen op het afleggen van de praktische stage-examens. Het programma van stageseminaries omvatte in 2019 de thema’s die deel uitmaken van de praktische stage-examens en werden geanimeerd door specialisten uit de betreffende vakgebieden. 

Op de 22 stageseminaries (11 Nederlandstalige en 11 Franstalige) die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden, werden in totaal 606 aanwezigheden geregistreerd (waaronder 447 Nederlandstalige deelnemers en 159 Franstalige deelnemers), hetzij een gemiddelde van 41 Nederlandstalige en 14 Franstalige deelnemers per stageseminarie. 

 

In aansluiting op de stageseminaries werden in de periode september-november 22 praktische stage-examens georganiseerd (11 Nederlandstalige en 11 Franstalige), waarvoor in totaal 1295 aanwezigheden werden geregistreerd. Het globaal slaagpercentage bedroeg 73%.  

Er werd voor de eerste keer een praktisch stage-examen afgenomen over de materie ‘Beroepsethiek en onafhankelijkheid’, die sinds de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 17 augustus 2018 betreffende de toegang tot het beroep werd toegevoegd aan de lijst met verplicht af te leggen stage-examens. 

 

De Stagecommissie wenst alle personen die een bijdrage hebben geleverd aan de organisatie van de vormingsactiviteiten voor de stagiairs-bedrijfsrevisoren uitdrukkelijk te bedanken voor hun medewerking.

 

Sub-Commissie Examenvragen

Er worden jaarlijks drie leden van de Stagecommissie aangesteld als lid van de subcommissie Examenvragen. Deze subcommissie heeft in 2019 drie keer vergaderd en meer bepaald voor het nazicht van de voorstellen van examenvragen voor het bekwaamheidsexamen en de verschillende materies van de praktische stage-examens. De voorgestelde examenvragen worden onder meer nagekeken op inhoud (rekening houdend met de kwaliteitseisen gesteld door de Stagecommissie), coherentie tussen de Nederlandstalige en de Franstalige versies (om een gelijke behandeling van alle stagiaires te garanderen) en lengte (om zich ervan te vergewissen dat de examens binnen de voorziene tijdspanne kunnen worden opgelost).

 

Deliberatie praktische stage-examens en toelating tot het bekwaamheidsexamen

De Stagecommissie heeft eind 2019 gedelibereerd over de resultaten van de praktische stage-examens voor de stagiairs die op dat moment hun volledig examenprogramma hadden afgelegd. 84 stagiairs werden gedelibereerd (58 Nederlandstalige en 26 Franstalige) met als resultaat een slaagpercentage van 72% bij de Nederlandstaligen en 77% bij de Franstaligen. 

 

De Stagecommissie delibereert tevens twee keer per jaar over de toelating tot het bekwaamheidsexamen voor de stagiairs die geslaagd zijn voor alle praktische stage-examens en die al hun stageverplichtingen hebben vervuld. Naar aanleiding van deze deliberaties werden er  41 stagiairs toegelaten tot het afleggen van het bekwaamheidsexamen.