“2019 stond, voor de Commissie normen voor de beroepsuitoefening, in het teken van het ontwikkelen van guidance en normen in het kader van het nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De Commissie normen heeft zich ten volle ingezet om het beroep zo snel mogelijk te ondersteunen bij het toepassen van de gewijzigde en nieuwe wetsartikelen. Naast het louter normatief aspect, heeft de Commissie ook veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van didactische brochures en tools ter ondersteuning van de revisoren bij het aanpassen van hun controleaanpak aan de context van KMO’s, alsook bij het toepassen van de wettelijke en normatieve verplichtingen betreffende het commissarisverslag.”

 

Patricia Leleu, Voorzitster van de Commissie Normen

 

 

Samenstelling van de Commissie

Voorzitster: Patricia LELEU

Ondervoorzitter: Wim RUTSAERT

Leden: Gert CLAES (tot 30/09/2019), Guy COX (vanaf 1/10/2019), Ghislain DOCHEN, Marie-Noëlle GODEAU, Luis LAPERAL, Marleen MANNEKENS, Carl ROMBAUT (tot 30/09/2019), Wim RUTSAERT, Dries SCHOCKAERT, Hélène SPEGELAERE (tot 30/09/2019), Cécile THEUNISSEN (vanaf 1/10/2019), Jacques VANDERNOOT, Thomas VERHAMME (vanaf 1/10/2019) en Olivier VERTESSEN

Secretariaat: Inge VANBEVEREN en Stéphanie QUINTART

 

 

Werkgroepen die verslag uitbrengen aan de Commissie

  • Commissarisverslag
  • Bijzondere opdrachten 
  • Mutualiteiten
  • Data Analytics
  • ISA & ISQC 1
  • Auteursrechten

 

 

Missie

Belast met de ontwikkeling van het normatief beroepskader ontwikkelt de Commissie Normen voor de beroepsuitoefening de normen voor de beroepsuitoefening en de auditdoctrine, rekening houdend met de Belgische en Europese context en met de evoluties van het internationaal kader, en dit zowel op het vlak van de wettelijke controleopdracht van de commissaris als in het kader van andere wettelijke of contractuele opdrachten, zoals de bijzondere opdrachten of andere attesteringen.