Beste lezer,

 

In dit jaarrapport 2019 blikken we terug op de activiteiten en verwezenlijkingen van het IBR in het voorbije jaar. Traditiegetrouw presenteren we hier de ‘facts and figures’  van onze beroepssector, een overzicht van onze belangrijkste publicaties, een chronologische lijst van de meest markante feiten en vooral ook de vele activiteiten van onze commissies en werkgroepen van het afgelopen jaar.

 

Veel van ons werk stond het afgelopen jaar in het teken van de aanpassingen aan het nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV). Denken we maar aan de nieuwe opdrachten van de commissaris ten gevolge van de invoering van de nettoactief- en de liquiditeitstest of bij de vrijwillige ontbinding van een (i)vzw.

 

Op het moment van publicatie van dit jaarverslag heeft ons land een crisisregering, wat niet wegneemt dat de in ons Memorandum geformuleerde hervormingsvoorstellen onverminderd van kracht blijven. Ik licht er hier drie uit: het afdwingen van de wettelijke verplichting tot benoeming van commissaris, het actief betrekken van het IBR bij het wetgevingsproces en het efficiënter boekhouden en auditen in de overheid en de non-profitsector. Deze verzuchtingen komen iedereen ten goede en zorgen ervoor dat de bedrijfsrevisoren hun rol als vertrouwenspartner nog beter kunnen invullen.

 

Naast het Memorandum publiceerde het IBR in 2019 ook drie nieuwe brochures, waarvan de eerste twee het publiek belang van ons beroep toelichten: ‘De bedrijfsrevisor, een vertrouwenspartner voor iedereen’ en ‘De bedrijfsrevisor, een bevoorrechte partner voor de actoren van de publieke en non-profitsector’. Deze laagdrempelige publicaties laten de confraters toe om op een heldere manier met hun cliënten te communiceren over de toegevoegde waarde van hun werk. Een derde brochure, ‘Welke opdracht voor welke behoeften?’, richt zich rechtstreeks op de bedrijfsrevisor en helpt hem/haar bij het kiezen van de juiste opdracht, in functie van het wettelijk en normatief kader en de wensen van de cliënten. Het doel is uiteindelijk altijd om de kloof tussen de verwachtingen van de stakeholder en de middelen waarover de bedrijfsrevisor beschikt, zo klein mogelijk te maken. 

 

Deze drie brochures werden gepresenteerd op de ‘Dag van het Revisoraat’, een nieuwe event-formule die vorming en netwerking combineert en waarvan de eerste editie op 28 november 2019 alvast een succes was. In mijn plenaire toespraak heb ik toen de nadruk gelegd op de kwaliteit van onze audits en het belang dat ons werk heeft voor de goede werking van de economie en de financiële stabiliteit. Een gelijkaardige dynamiek bracht ook het Community-event van de Jongerenraad, een netwerkevent dat in juni 2019 voor het eerst werd georganiseerd met als doel een brug te slaan met de jongere bedrijfsrevisoren en stagiairs.

 

In 2020 vervolgen we - als stem van meer dan 1.000 bedrijfsrevisoren en 500 stagiairs - met evenveel doorzettingsvermogen hetzelfde pad en blijven we onverminderd ijveren voor een kwaliteitsvolle audit. Dat is alvast onze bijdrage in de rij van noodzakelijke voorwaarden voor een gezonde economie vandaag en een vertrouwen in de toekomst!

 

Tom MEULEMAN 

Voorzitter IBR